Pārtikas centrs
Sākums Pārtikas sastāva datubāze Veselīga uztura forums
GlaxoSmithKline - Fonds medicīnas izglītības un zinātniskās izpētes atbalstam
LatFIR

Sākums » Par Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi » Par EFSA

Par EFSA

Par EFSA

efsa
Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde tika dibināta 2002. gadā un tās izveidošanas likumīgais pamats ir Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 178/2002/EK, ar ko paredz pārtikas aprites tiesību aktu vispārīgus principus un prasības, izveido Eiropas Pārtikas iestādi un paredz procedūras saistībā ar pārtikas nekaitīgumu. 

Regulas III nodaļa nosaka EFSA pienākumus, struktūru, darbības pamatprincipus attiecībā uz zinātniskās informācijas sniegšanu, kā arī neatkarības, caurskatāmības, un konfidencialitātes pienākumu. EFSA ir galvenā pārtikas drošības risku novērtēšanas institūcija Eiropas Savienībā un tās galvenais „patērētājs” ir Eiropas Komisija, kas balstoties uz veikto pētījumu un attiecīgo risku novērtējuma rezultātiem veic izmaiņas likumdošanas aktos.

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde, sadarbojoties ar nacionālajām institūcijām un citām pārtikas nozares organizācijām, nodrošina Eiropas Savienības institūcijas un Eiropas Savienības dalībvalstis ar zinātnisko padomu jautājumos, kas tieši vai netieši ietekmē pārtikas un dzīvnieku barības drošību, kā arī tādās jomās kā dzīvnieku veselība un labturība un augu aizsardzība. EFSA galvenās kompetences jomas ir risku novērtēšana un risku paziņošana. It sevišķi EFSA pienākumos ietilpst riska vadītāju (Eiropas Komisijas, Eiropas Parlamenta un Padomes) nodrošināšana ar pamatotu zinātnisko pamatojumu likumdošanas izstrādei un regulatīvajiem mērķiem.

EFSA struktūru veido:

Valde (Management Board)

Izveidota 2002.gadā un nodrošina, ka EFSA darbojas efektīvi un pietiekami, pilda Regulā 178/2002/EK noteiktos pienākumus un darbojas saskaņā ar Eiropas un nacionālo institūciju, sadarbības iestāžu un patērētāju vēlmēm. To veido 15 locekļi, kurus, apspriedusies ar Eiropas Parlamentu, ieceļ Eiropas Padome. Četriem locekļiem jābūt pieredzei organizācijās, kas pārstāv patērētājus u.c. pārtikas apritē ieinteresētās puses. Valdes locekļus izraugās saskaņā ar augstas kompetences standartiem un nodrošinot iespējami plašāko ES ģeogrāfisko pārstāvniecību. Valde tiekas vairākas reizes gadā un tās pamatuzdevums ir apstiprināt EFSA budžetu, darba programmas, uzraudzīt to ieviešanu un izvēlēt izpilddirektoru, Zinātnisko Komiteju un Zinātnisko paneļu locekļus.

Izpilddirektors un viņa personāls

Kopš 2006.gada 1.jūlija uz 5 gadu termiņu kā EFSA izpilddirektore ir ievēlēta C.Geslain-Lanéelle. Izpilddirektore ir oficiālais EFSA pārstāvis un atbildīga par visiem darbības jautājumiem, personālu, kā arī konsultējoties ar Eiropas Komisiju, Eiropas Parlamentu un ES dalībvalstīm, izstrādā ikgadējo EFSA darba programmu.

Konsultatīvā padome (Advisory Forum)

EFSA Konsultatīvo padomi veido pārstāvji no visām ES dalībvalstu nacionālajām pārtikas drošuma institūcijām, kas veic EFSA līdzīgas funkcijas. Konsultatīvo padomi vada EFSA izpilddirektore. Konsultatīvās padomes mērķis ir veidot ciešu sadarbību starp EFSA un dalībvalstu nacionālajām institūcijām riku novērtēšanas un paziņošanas jomās. Konsultatīvās padomes pārstāvji darbojas arī kā EFSA padomdevēji zinātniskajos jautājumos, izvērtē darba programmas, prioritātes un pēc iespējas agrāk paziņo par jauniem iespējamiem riskiem. Pašreiz notiek darbs pie ciešākas sadarbības stratēģijas ieviešanas.

Konsultatīvās padomes darbā, novērotāja statusā piedalās arī pārstāvji no Eiropas Komisijas. Konsultatīvās padomes dalībniekiem vienlaicīgi nav tiesības iesaistīties EFSA Valdē.

Latviju EFSA Konsultatīvajā padomē pārstāv PVD Pārtikas centra direktors G.Ozoliņš, kuru viņa prombūtnes laikā aizvieto D.Šantare, direktora vietniece pārtikas drošības jautājumos. Konsultatīvā padome veicina sadarbību starp dalībvalstu ekspertiem un informācijas apmaiņu pārtikas drošības jautājumos ar mērķi veidot vienotu zinātnisko ekspertu tīklu Eiropā.

Zinātniskā komiteja un zinātnes ekspertu grupas

Galveno EFSA struktūru veido četras direkcijas:

    * Administratīvā
    * Riska novērtēšanas
    * Zinātniskās sadarbības
    * Komunikāciju

Riska novērtēšanas direkcija

Sastāv no 9 apakšnodaļām, zem kurām ir izveidoti Zinātniskie Paneļi, kas veic visas pārtikas ķēdē sastopamo risku novērtējumu. Ar EFSA Riska novērtēšanas departamenta atbalstu, EFSA Zinātniskie Paneļi veic risku novērtējumu to attiecīgajās kompetences jomās. Riska novērtēšanas departamentā ir šādas apakšnodaļas ar attiecīgiem tāda paša nosaukuma Zinātniskajiem Paneļiem:

 • Pārtikas piedevu un aromatizētāju, ražošanas palīgmateriālu un pārtikas kontakta materiālu Panelis (tuvākajā laikā tiks sadalīts 2 paneļos)
 • Dzīvnieku veselības un labturības Panelis
 • Pārtikas ķēdes piesārņotāju Panelis
 • Bioloģiskā apdraudējuma Panelis, ieskaitot BSE-TSE-saistītos riskus
 • Dzīvnieku barībā izmantojamo piedevu un produktu Panelis
 • Ģenētiski modificēto organismu Panelis
 • Diētisko produktu, uztura un alerģiju Panelis
 • Augu aizsardzības produktu un to atliekvielu Panelis
 • Augu veselības Panelis

EFSA Zinātniskā Komiteja un Zinātniskie Paneļi sastāv no augsti kvalificētiem ekspertiem/zinātniekiem riska novērtēšanas jomā. Visi eksperti tiek izvēlēti atklātā atlases procedūrā, ņemot vērā pierādītu zinātnisko sniegumu, kā arī pieredzi riska novērtēšanā un zinātnisko darbu un publikāciju novērtēšanā. Zinātniskais Panelis regulāri izveido Darba Grupas, iesaistot „ārējos” zinātniekus ar nepieciešamo profesionālo pieredzi attiecīgajā jautājumā. Katram panelim izveidotas vairākas darba grupas. Darba grupas parasti tiek izveidotas specifisku un detalizētu jautājumu risināšanai (piemēram, ir darba grupa par nanotehnoloģijām, nitrātiem, PAH pārtikā, dzīvnieku klonēšanu, smagajiem metāliem pārtikā, u.c.). Darba Grupa izstrādā zinātnisko ziņojumu, uz kā tiek balstīts EFSA zinātniskais viedoklis. Panelis regulāri tiekas plenārajās sesijās, diskutē par aktuālajiem darbiem, kā arī pieņem EFSA zinātnisko viedokli. Zinātniskais viedoklis ir oficiālais EFSA paziņojums un rezultātu apkopojums par konkrētu jautājumu, ko tai uzdots izpētīt un izvērtēt. Uz šo viedokli tiek balstīti Eiropas Komisijas lēmumi, izstrādāta likumdošana. EFSA zinātniskais viedoklis parasti tiek publicēts EFSA mājas lapā un ir pieejams visiem interesentiem.

Piecu gadu laikā kopš EFSA pastāvēšanas, tā nodrošinājusi 450 riska novērtējumus šādās jomās: piesārņojums, uzturs, ģenētiski modificēti organismi, pārtikas piedevas un iepakojums, dzīvnieku veselība un labturība, bioloģiskie riski, dzīvnieku barības piedevas, augu aizsardzības produkti un augu veselība. Papildus šim darbam EFSA attīsta pārtikas zinātni, izstrādājot un piemērojot harmonizētas zinātniskas pieejas un risku novērtēšanas un apdraudējumu metodes pārtikas un dzīvnieku barības jomās.

Pašreiz aktuālākie un aktīvākie jautājumi, pie kuriem EFSA strādā:

 • ES atļauto pārtikas piedevu drošības pārvērtēšana, kā arī jaunu un vēl nereģistrētu pārtikas piedevu drošības novērtēšan
 • dzīvnieku klonēšana- tās ietekme uz pārtikas drošību, vidi un dzīvnieku veselību un labturību
 • akrilamīds pārtikā – vai pastāv risks?
 • nanotehnoloģijas – iespējamie tās pielietojumi pārtikas un dzīvnieku barības jomās
 • ģenētiski modificēti organismi- to drošības novērtējums attiecībā uz cilvēku un dzīvnieku veselību un vidi
 • uztura un veselības marķējums – līdz 2010.gadam jāizveido saraksts ar ES atļauto uztura un veselības marķējumu
 • zinātnisko ekspertu datu bāzes izveidošana

EFSA mājas lapu internetā skatīt šeit.
MM88 Informācijas tehnoloģijas